ما را دنبال کنید...

معرفی سوگواره

معرفی نخستین سوگواره بین المللی روایت اربعین :


اربعیـن روز زیـارت اسـت. ایـن زیـارت ميتوانـد همچـون یـک رسـانه و نمـادي از قـدرت ژئوپلیتیـک، نقش آفرينـي کنـد و بازتـاب درسـت آن در رسـانه ها، فرصتـی نـو بـرای جهان اسلام و انقلاب است.

رسـانه های بيگانـه در ابتـدا به سانسـور خبری پدیـده اربعین پرداختند اما در سـالهای بعد، بـا اشـاره بـه موضوعـات حاشـیه ای یـا قاب بنـدی آن، تنهـا بعـدي کوچـک از این پدیـده بـزرگ را نشـان دادنـد؛ در سـالهای اخیر نیـز برخی با برچسـب زدن و ادعـای دروغ، بـا اربعیـن مواجـه شـدند.
بي شـک در سـالهای آینـده توجـه رسـانه های بین المللـی بـه اربعیـن افزایـش خواهـد یافـت. ايـن توجه با رویکـردی تحریفگرايانه همچون حاشـیه ها، اختالافـات درون مذهبی، خرافـات و…، همـراه اسـت. هنـر، آن اسـت کـه آنقـدر حضـور رسـانه های واقعیت جـو و همسـو زیاد شـود کـه احتمال تحریـف، کاهش یابـد. همچنین بايـد تمام ظرفیتهـای قیام امـام حسـین(ع) و پیـاده روی اربعیـن، به تناسـب فرهنگها بازشناسـی و تدوین شـود. بايد هـم بعـد عاطفـی و هـم بعـد فکـری ایـن جریـان بـزرگ مردمـی را تعمیـق داد کـه راه آن، عمـق دادن بـه مفاهیـم است.
یکی از راه هایی که می توان به آن امر مهم رسید برگزاری سوگواره های رسانه ای با محوریت اربعین می باشد تا با جمع آوری تولیدات رسانه ای و فرآوری آنان به مسـتندهای هوشـمند و خالقانـه و برنامه سـازی های تصویـری که میتوانـد شـکل کار را بـه صـورت مطلوبـی ارتقـا دهـد. سـاخت فیلم های سـینمایی و مسـتند با موضـوع رخدادهـاي این مسـیر و کسـانی که متحول میشـوند، راهکاری برای گسـترش فرهنگ پیادهروی اربعین اسـت.

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در همین راستا با برگزاری سوگواره روایت اربعین در پی دستیابی به آن منابع سرشار معنوی است که با فرآوری و تولید آثار فاخر گامی در راستای تحقق جامعه آرمانی بردارد.
با توجه به تاکییدات مقام معظم رهبری مبنی بر توجه به دانشجویان بین المللی، این سوگواره برای دانشجویان جهان اسلام در چندین رشته برگزار می شود که در ادامه به شرح سوگواره خواهیم پرداخت.

اهداف سوگواره  :
 • دریافت روایت های دانشجویی از اربعین
 • شناسایی ظرفیت­های دانشجویی و ارتباط گیری موثر با آن­ها
 • جمع آوری، و تولید محتوای ارزشمند حسینی
 • ثبت خاطرات پیاده روی اربعین
پیام های سوگواره  :
 • اربعین؛ رسانه بزرگ انقلاب
 • وحدت دانشجویان جهان اسلام
 • اربعین؛ حرکت مهدوی
محور های سوگواره :
 • خدمت به زائران اربعین حسینی
 • زیارت و پیاده روی و کرامات حسینی
 • سوگواری، عزاداری و مداحی
 • وحدت اسلامی، مقاومت اسلامی و شهدای مقاومت
 • مهدویت، سبک زندگی و عفاف و حجاب
 • آیین و فرهنگ عاشورایی ملل اسلامی
مخاطب

دانشجویان جهان اسلام

زبان ها

• فارسی
• انگلیسی
• عربی
• ترکی
• اردو

حوزه اثر رویداد

جمع آوری تولیدات رسانه ای دانشجویان بین الملل و فرآوری آنان به مسـتندهای هوشـمند و خالقانـه و برنامه سـازی های تصویـری که میتوانـد شـکل کار را بـه صـورت مطلوبـی ارتقـا دهـد. سـاخت فیلم های سـینمایی و مسـتند با موضـوع رخدادهـاي این مسـیر و کسـانی که متحول میشـوند، راهکاری برای گسـترش فرهنگ پیادهروی اربعین اسـت.